<< แจ้งถึงนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ทุกคน ให้ทำการส่ง URL ผ่านหน้าเว็บแผนกฯ Online>>
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนอะไร...?
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆเพื่อนำไปใช้ในงานธุรกิจ แต่ละประเภท อย่าง เหมาะสม การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงแนวทางการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความได้ เปรียบ และ ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจดังนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาในความรู้แขนงต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานความ รู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่างๆ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี การสื่อสาร และ สารสนเทศตลอดจน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในเชิงธุรกิจ เช่น การทำเว็บ E-Commerce และ Web Application


Copyright © 2011 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | All Rights Reserved.
โทรศัพท์ : 042-970201-2 ต่อ 119 , อีเมล: webmaster@bctsakon.com